ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (STORY LINE)

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στη Γεωστρατηγική Κατάσταση περιγράφρεται το διεθνές περιβάλλον έτσι όπως έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου και με βάση τις εξελίξεις στα πεδία τα οποία εξετάζονται στην άσκηση. Η ανάλυση της Γεωστρατηγικής Κατάστασης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες προκειμένου να κατανοήσουν το παρόν και να μπορέσουν μέσα από την αρθρογραφία τους να επηρεάσουν το μέλλον.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια λεπτομερής αναφορά στην Ενεργειακή Κατάσταση της περιοχής που εξετάζεται στην Άσκηση. Η ανάλυση των ενεργειακών πηγών, της δυνατότητας κάθε πλευράς να διαχειριστεί αλλά και να ανακαλύψει νέες ενεργειακές δυνατότητες και η σαφής εικόνα της μελλοντικής εκμετάλλευσης των ενεργειακών πηγών, αποτελεί τη θεμέλια λίθο της επιχειρηματολογίας τω συμμετεχόντων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η γενικότερη πολιτική κατάσταση καθώς και οι ισορροπίες που δημιουργούνται στο περιβάλλον και στο γεωγραφικό χώρο που παίζεται η Άσκηση, περιγράφονται με λεπτομέρεια και ρεαλισμό. Τα στοιχεία εκείνα που επηρεάζουν τις πολτικές εξελίξεις αποτελούν παράλληλα και δεδομένα πάνω στα οποία μπορούν να βασιστούν οι συμμετέχοντες προκειμένου ν' αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Οικονομία είναι ο απόλυτος παράγοντας που καθορίζει Πολιτικές και Στρατηγικές τόσο σε κρατικές όσο και σε διεθνείς δομές. Η περιγραφή στο Σενάριο της Άσκησης μιας Γενικής Οικονομικής Κατάστασης και πέντε (5) Ειδικών Οικονομικών Καταστάσεων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες ν' αναπτύξουν επιχειρηματολογία προκειμένου να επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης απόφασης για να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους μέσα σε ένα σαφές κι οριοθετημένο πλαίσιο . Στο συγκεκριμένο Σενάριο θα εξεταστεί μόνο ο τομέας της Ενέργειας από πλευράς συμμετεχόντων αφού αυτός είναι και ο σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης Πολιτικών και Στρατηγικών για το Σενάριο αυτό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εδώ γίνεται μια λεπτομερηής περιγραφή του διεθνούς πεδίου που αφορά την Ασφάλεια για τις πέντε δομές που συμμετέχουν στην Άσκηση και περιλαμβάνονται: η εσωτερική ασφάλεια, η ασφάλεια συνόρων, η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια κρισίμων εγκαταστάσεων. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να λάβουν υπόψιν κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας τους τη Γενική Κατάσταση της Ασφάλειας του γερωγραφικού χώρου που περιγράφεται στην Άσκηση αλλά και τις Ειδικές Καταστάσεις Ασφαλείας που διαμορφώνονται στις κρατικές δομές του Σεναρίου καθώς και τους Παράγοντες Επηρεασμού των διεθνών δομών σε σχέση με την Ασφάλεια. Συνολικά, το πεδίο ενδιαφέροντος της Ασφάλειας, επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του Σεναρίου αλλά συνδιαμορφώνει και τις Πολιτικές και Στρατηγικές σχετικά με τη διαχέιριση άλλων πεδίων, όπως η Ενέργεια, η Διπλωματία και η Ενημέρωση.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ρόλος των ΜΜΕ καθώς και τωνΚοινωνικών Δικτύων στη διαμόρφωση άποψης αλλά και στη δημιουργία και την καθοδήγηση κοινού είναι αξιοσημείωτος στο σύγχρονο περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η καταγραφή στο Σενάριο μιας Γενικής Κατάστασης και επιμέρους Ειδικών Καταστάσεων, θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη δυναμικής της επικοινωνίας και της ενημέρωσης και να καταγράψουν τη δική τους άποψη για το πως θα επιτύχουν στόχους αναφορικά με τη δημιουργία κοινού και την καθοδήγησή του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι κοινωνικές ισορροπίες είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και στρατηγικών ενεργειών οι οποίες καταγράφονται στις δομικές λειτουργίες μιας κρατικής μηχανής. Η φορολογία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η διαφθορά, η εκπαίδευση και η επικοινωνία των κρατικών δομών που περιλαμβάονονται στην Άσκηση σε συνδυασμό με την κοινωνική αποδοχή ή όχι των διεθνών δομών, περιγράφονται με σαφήνεια και απλότητα έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να διαπιστώσουν τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια απόφαση σε μια κοινωνία, έτσι ώστε ν' αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους λαμβανοντας υπόψη κι αυτά τα κριτήρια.

ΑΜΥΝΑ

Ο τομέας της Άμυνας λειτουργεί ποικιλοτρόπως στις ισορροπίες που δημιουργούνται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Η γεωστρατηγική θέση σε συνδυασμό με την αμυντική ικανότητα και αποτελεσματικότητα μιας κρατικής δομής δίνει και το στίγμα του σχεδιασμού σε άλλους τομείς, όπως η Οικονομία, η Ασφάλεια, η Ενημέρωση και το διεθνές status μιας κρατικής δομής. Οι διεθνείς δομές που σχετίζονται με την Άμυνα λειτουργούν εξισορροπιστικά αλλά και ανατρεπτικά για την εξασφάλιση των συμφερόντων των ισχυρών κρατών που τις απαρτίζουν. Εδώ οι συμμετέχοντες στην Άσκηση καλούνται μέσα από ένα απόλυτα συγκεκριμένο Σενάριο Αμυντικής Πολιτικής ν' αναπτύξουν επιχειρηματολογία προς δύο κατευθύνσεις: Την εσωετερική ισορροπία των δομών και τη διεθνή ισορροπία, έτσι ώστε να δοθεί το στίγμα της επίτευξης στόχων στον τομέα της Ενέργειας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην παράγραφο Πληροφορίες περιγράφεται η πληροφοριακή κατάσταση και οι ισορροπίες που αφορούν τις πέντε δομές που συμμετέχουν στην Άσκηση καθώς και τα μέσα, η εκπαίδευση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η κάθε δομή για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΡΑΤΩΝ
(COUNTRIES OBJECTIVES)

Οι κρατικές δομές που περιγράφονται στο Σενάριο της Άσκησης έχουν αναλύσει την κατάσταση και τις γεωστρατηγικές τους επιδιώξεις μέσα από τα θεσμικά τους όργανα. Εκείνα με τη σειρά τους έχουν διαμορφώσει Πολιτικές και Στρατηγικές εκ των οποίων έχουν καθοριστεί Αντικειμενικοί Σκοποί οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΧΩΡΑ

Στο κείμενο αυτό αναλύονται οι επιμέρους Αντικειμενικοί Σκοποί της Γαλάζιας Χώρας όπως αυτοί καθορίζονται από τις Πολιτικές και τις Στρατηγικές των φορέων της χώρας αυτής.

ΛΕΥΚΗ ΧΩΡΑ

Η Λευκή Χώρα έχει θέσει μέσω των θεσμικών της οργάνων Πολιτικές και Στρατηγικές που αναλύονται στους Αντικειμενικούς Σκοπούς ανά πεδίο ενδιαφέροντος και σε χρονικό όριο που καθορίζονται ανά πεδίο.

ΧΩΡΑ ΝΗΣΙ

Η Χώρα Νησί με σημαντικό ορυκτό και ενεργειακό πλούτο έχει θέσει Πολιτικές και Στρατηγικές που αναλύονται σε συγκεκριμένους Αντικειμενικούς Σκοπούς ανά πεδίο ενδιαφέροντος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
(INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OBJECTIVES)

Οι Αντικειμενικοί Σκοποί των διεθνών Οργανισμών του Σεναρίου προέρχονται από ένα συνδυασμό βρχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης Σχεδίασης και αφορούν κατά κύριο λόγο τους “δυνατούς παίκτες” αυτών των οργανισμών και τα γεωστρατηγικά και οικονιμικά τους συμφέροντα. Χαρακτηριστικά αυτών των Αντικειμενικών Σκοπών είναι ευρύτητα των πεδίων που καταλανβάνουν, η σαφήνεια και η ευελιξία που προσδίδουν στη χάραξη στρατηγικών για την επίτευξή τους.

ΕΝΩΣΗ

Οι Αντικειμενικοί Σκοποί της Ένωσης είναι κατά κύριο λόγο Οικονομικοί και έχουν άμεση σχέση με την Ασφάλεια και την Ενέργεια. Σημαντικός παράγοντας που τους επηρεάζει είναι οι αντιδράσεις της Κοινής Γνώμης των κρατών που απαρτίζουν την Ένωση καθότι οι κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλούνται έχουν άμεσο αντίκτυπο στις Πολιτικές και τις Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Οι Αντικειμενικοί Σκοποί της Συμμαχίας εστιάζουν περισσότερο στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, χωρίς όμως να παραγνωρίζονται και τα υπόλοιπα πεδία ενδιαφέροντος. Ο παράγοντας που κυρίως επηρεάζει τους Αντικειμενικούς Σκοπούς της Συμμαχίας είναι η Πολιτική και ο τρόπος που ασκείται η εξουσία στα κράτη – μέλη της από τους πολιτικούς κάθε κράτους αλλά και από τις εσωτερικές ισορροπίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(POLICY)

ΛΕΥΚΗ ΧΩΡΑ

Οι Πολιτικές της Λευκής Χώρας μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποστηρίξουν ή να διαμορφώσουν ανάλογα την επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών της με την αρθρογραφία που θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την επίσημη θέση των οργάνων λήψης απόφασης της Λευκής Χώρας.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΧΩΡΑ

Οι Πολιτικές της Γαλάζιας Χώρας μέσα από τις οποίες θα οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποστηρίξουν ή να διαφωνήσουν στην επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών της με αρθρογραφία που να παραπέμπει σε συγκεκριμένη άποψη όπως αυτή θα διαμορφώνεται από το σύνολο των κειμένων τους.

ΧΩΡΑ ΝΗΣΙ

Οι Πολιτικές της Χώρας Νησί που αναλύονται συγκεκριμένα για την εκμετάλευση των ενεργειακών της αποθεμάτων και με βάση τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αρθρογραφήσουν και να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με την επιλογή της χώρας για τις συνεργασίες, συνδιαχείριση και διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Χώρα προκειμένου να ωφελήθεί κατά το μέγιστο.

ΕΝΩΣΗ

Οι Πολιτικές της Ένωσης σχετικά με το ρόλο της και τις ισορροπίες που θα διαμορφώσει αναφορικά με τους ρόλους των μελών της αλλά τη δυνατότητά τους να σχεδιάσουν και να διεξάγουν οικονομικής φύσεως έργα που θα επηρεάσουν θετικά τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης χωρίς να ανατρέψουν ισορροπίες. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να επιχειρηματολογήσουν με βάση τις Πολιτικές αυτές για να προσαρμόσουν τις οικονομικές πολιτικές αλλά και τις συνθήκες Ασφαλείας έτσι ώστε να διατηρήσυν κάποιας μορφής έλεγχο για τη συμμετοχή τους στη συνεκμετάλευση του ενεργειακού πλούτου της Χώρας Νησί.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Οι Πολιτικές της Συμμαχίας σχετικά με το ρόλο της και τις ισορροπίες που θα δαμορφώσει αναφορικά με τους ρόλους των μελών της αλλά τη δυνατότητά τους να κερδίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τις συνθήκες και τις συγκυρίες που θα διαμορφωθούν. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να επιχειρηματολογήσουν με βάση τις Πολιτικές αυτές για να εξετάσουν τον τρόπο, το χρόνο αλλά και την αξία των επιμέρους συμμαχιών και συμφωνιών που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Σεναρίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
(STRATEGIES)

ΛΕΥΚΗ ΧΩΡΑ

Οι Πολιτικές της Λευκής Χώρας μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποστηρίξουν ή να διαμορφώσουν ανάλογα την επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών της με την αρθρογραφία που θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την επίσημη θέση των οργάνων λήψης απόφασης της Λευκής Χώρας.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΧΩΡΑ

Οι Πολιτικές της Γαλάζιας Χώρας μέσα από τις οποίες θα οι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποστηρίξουν ή να διαφωνήσουν στην επίτευξη των Αντικειμενικών Σκοπών της με αρθρογραφία που να παραπέμπει σε συγκεκριμένη άποψη όπως αυτή θα διαμορφώνεται από το σύνολο των κειμένων τους.

ΧΩΡΑ ΝΗΣΙ

Οι Πολιτικές της Χώρας Νησί που αναλύονται συγκεκριμένα για την εκμετάλευση των ενεργειακών της αποθεμάτων και με βάση τις οποίες οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αρθρογραφήσουν και να επιχειρηματολογήσουν σχετικά με την επιλογή της χώρας για τις συνεργασίες, συνδιαχείριση και διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Χώρα προκειμένου να ωφελήθεί κατά το μέγιστο.

ΕΝΩΣΗ

Οι Πολιτικές της Ένωσης σχετικά με το ρόλο της και τις ισορροπίες που θα διαμορφώσει αναφορικά με τους ρόλους των μελών της αλλά τη δυνατότητά τους να σχεδιάσουν και να διεξάγουν οικονομικής φύσεως έργα που θα επηρεάσουν θετικά τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης χωρίς να ανατρέψουν ισορροπίες. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να επιχειρηματολογήσουν με βάση τις Πολιτικές αυτές για να προσαρμόσουν τις οικονομικές πολιτικές αλλά και τις συνθήκες Ασφαλείας έτσι ώστε να διατηρήσυν κάποιας μορφής έλεγχο για τη συμμετοχή τους στη συνεκμετάλευση του ενεργειακού πλούτου της Χώρας Νησί.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Οι Πολιτικές της Συμμαχίας σχετικά με το ρόλο της και τις ισορροπίες που θα δαμορφώσει αναφορικά με τους ρόλους των μελών της αλλά τη δυνατότητά τους να κερδίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τις συνθήκες και τις συγκυρίες που θα διαμορφωθούν. Οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να επιχειρηματολογήσουν με βάση τις Πολιτικές αυτές για να εξετάσουν τον τρόπο, το χρόνο αλλά και την αξία των επιμέρους συμμαχιών και συμφωνιών που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια εξέλιξης του Σεναρίου.