ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (EXCON) ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (ADMINISTRATORS)

Οι Διαχειριστές της Άσκησης είναι εκείνοι που ελέγχουν τεχνικά και διοικητικά την εξέλιξή της και είναι έμπειρα στελέχη σε διαδικασίες ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης μεγάλων ασκήσεων Διεθνών Οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Υπάρχει ένας Γενικός Διαχειριστής και πέντε Μερικοί Διαχειριστές (ένας για κάθε πλευρά).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ (EVALUATORS)

Οι Αξιολογητές είναι στελέχη με γνώση κι εμεπιρία στο χώρο των MEDIA και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και έχουν το ρόλο της συναξιολόγησης μαζί με το κοινό, της αρθρογραφίας κάθε πλευράς έτσι ώστε να είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα της προσπάθειας των συμμετεχόντων. Κάθε αξιολογητής ακολουθεί τις οδηγίες αξιολόγησης της αρθρογραφίας με βάση μια αλγοριθμική διαδικασία η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (CONSULTANTS)

Οι Σύμβουλοι είναι επαγγελματίες των ΜΜΕ και βοηθούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος της άσκησης, καθώς επίσης και στισ διαδικασίες ελέγχου των συμμετεχόντων και του σχολιασμού των αποτελεσμάτων. Παρεμβαίνουν με δική τους αρθρογραφία και επηρεάζουν την πορεία της άσκησης ανάλογα με τα αποτελέσματα της αρθρογραφίας των συμμετεχόντων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (COORDINATORS)

Οι Συντονιστές είναι έμπειρα στελέχη με γνώση και εμεπιρία στη διενέργεια διεθνών ασκήσεων προσομοίωσης καθώς επίσης και με πιστοποιημένη γνώση στη διαμόρφωση ενός διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Στην παρούσα άσκηση θα υπάρχουν πέντε συντονιστές (ένας ανά πλευρά) που θα συντονίζουν το έργο των Αξιολογητών, των Ειδικών και των Αναλυτών.

ΕΙΔΙΚΟΙ (DOMAIN EXPERTS)

Για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος υπάρχει κι ένας Ειδικός, έτσι ώστε η άσκηση να διαθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδου ρεαλισμού. Οι Ειδικοί βοηθούν στη διαμόρφωση των καταστάσεων που έχουν ν' αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες αλλά και προσδιορίζουν τους Αντικειμενικούς Σκοπούς για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος όπως επίσης συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Πολιτικής και των Στρατηγικών κάθε πλευράς.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ANALYSTS)

Οι Αναλυτές είναι Ειδικοί Επιστήμονες με γνώση κι εμεπιρία πάνω στα θέματα των Διεθνών Σχέσεων, της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Διπλωματίας, της Πολιτικής και της Οικονομίας οι οποίοι θα αναλύουν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κάθε φάσης της άσκησης. Επίσης θα επεξεργαστούν τα αποτελέσματα της άσκησης και θα δημιουργήσουν αναφορές (reports) για κάθε πλευρά και συνολικά για το αποτέλεσμα της άσκησης.

ΡΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εδώ περιγράφονται οι ρόλοι των συμμετεχόντων στην άσκηση καθώς και οι υποχρεώσεις τους και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο κάθε συμμετέχων να αρθρογραφεί ανάλογα με την επιλογή του ρόλου του. Κάθε συμμετοχή έχει δικαίωμα μέχρι και 10 άρθρων (posts) συνολικά.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
(SUBSCRIBER)

Ο Εισηγητής είναι ο απλός αρθρογράφος που προσπαθεί μέσα από την αρθρογραφία του να επηρεάσει την κοινή γνώμη ή και τα Όργανα Λήψης Απόφασης της πλευράς του προκειμένου να ακολοθήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές έτσι ώστε να πετύχουν Ατικειμενικούς Σκοπούς με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΔΙΩΝ
(DOMAIN ADMIN)

Ο Διαχειριστής Πεδίου είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει μια ομάδα Εισηγητών (έως 15 Εισηγητές) και προσπαθεί μέσα από τη δική του αρθρογραφία, η οποία είναι απότοκος της αρθρογραφίας των Εισηγητών του, να επηρεάσει τα Όργανα Λήψης Απόφασης της πλευράς του προκειμένου να λάβουν αποφάσεις σύμφωνες με τη Στρατηγικές που επιλέγουν οι Εισηγητές του για το πεδίο ενδιαφέροντός του.

ΕΠΗΡΕΑΖΩΝ (INFLUENCER)

Ο Επηρεάζων είναι ο επικεφαλής μιας ομάδας Διαχειριστών Πεδίων (έως 10 Διαχειριστές Πεδίων) και με βάση τη δική τους αρθρογραφία, αρθρογραφεί με σκοπό να επηρεάσει συστηματικά τα Όργανα Λήψης Αποφάσης της Πλευράς του προς την υλοποίηση συγκεκριμένης Πολιτικής για την επίτευξη δεδομένων Αντικειμενικών Σκοπών τους οποίους έχει θέσει η πλευρά του. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου της άσκησης αναλύονται συστηματικά και μεθοδολογικά προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν μια πλήρη εικόνα για το πως λειτουργει δομικά το περιβάλλον της ζωντανής προσομοίωσης. Παράλληλα, δίνονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή της αρθρογραφίας, τη διεκπεραίωσή της αλλά και το πως, πότε και που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι διαδικασίες “τρέχουν” σε καθημερινή βάση και είναι ανεξάρτητες από τον όγκο της αρθρογραφίας.